Jdi na obsah Jdi na menu
 


sv.Augustin - bibliografie Národní knihovny ČR

ObrazekSvatý Augustin  354 – 430

Bibliografie Národní knihovny do roku 2003

 

 

 

Kázání k nově pokřtěným L2 190

Kázání na list Filipanům = Kázání o křesťanské radosti [[líSO Hl 853

Kázání o Boží lásce k člověku L4 260

Kázání o církvi jako Božím stádu L4 38, 41

Kázání o Martě a Marii lil 1005

Kázání o mučednictví 1969 = 11 1316 = III 1182 J11 1475

Kázání o nanebevztoupení Páně L2 294

Kázání o narození Páně LI 106, 139, 143

Kázání o Panně Marii III 1338

Kázání o pastýřích církve LS 8,12,15,t8,21,25,29,32,35,39,42,45,48

Kázání o posvěcení kostela 1 886 = 11 1213 = 111 1372

Kázání o Starém zákoně LS 231, L2 221, L4 60

Kázání o sv.jáhnu Vavřincovi III 1048

Kázání o sv. jáhnu Vincencovi III 736

Kázání o sv. Janu Křtiteli Hl 912, LI 57

Kázání o svěcení biskupa III 778

Kázání o sv. Petru a Pavlu Hl 929

Kázání o umučení Páně L2 150

Kázání o Velikonocích LS 263

Kázání o všeobecném povolání ke spáse 11056 = 111415 111 1559

Kázání o vytrvalosti L4 217

Kázání o vztahu biskupa k jeho církevní obci III 1171

Kniha “0 předurčení svatých“ L4 52

List Probě LS 123, 126, 129, 133, 137, 140

Spis «0 městě Božím“ LS 1 I S

Spis “Vyznání“ III 1101, 1103, L3 177, 180, 195, L4 125

Traktát proti Faustovi I 821

Výklad na Janovo evangelium I 802, 1111 13. LI 133, 12 72, 96, 156, 250, 301, LS 111, 251

Výklad na první list Janův I 848, L3 138

Výklad na list Galaťanůrn L3 98. 111

Výklad na žalmy 111132 = 111 825, 111 1340, LI 43, 74, L2 23, 55, 133, 278, L4 67, 81, 191, LS 218

Confessiones, v Grossi, s. 55-56, 80-82, 98-100, 118-121, 215-218

Contra academicos, v Grossi, s. 225-226

De civitate Dci, v Grossi, s. 100, 144-145, 192-193

De doctrina christiana, v Grossi, s. 63-65, 67-68

Ennarationes in Psalmos. v Grossi. s. 83-84

Epistula, v Grossi, s. 123-126, 189-191

In Epistulam atí Parthos, v Grossi, s.126-127

Sermo, v Grossi, s. 82, 170-l 73

Rozptýlený a shromážděný Adam, Jediná církev — Boží Město, Požadavek lásky, v Luhae,

s. 215, 232-233, 282-283

Vztah Boží obce k obci pozemské, Z Augustinovy řehole, Z dopisu donatistům, O manicheismu.

List Vitalovi, Protipelagiánská teologie, Svoboda vůle, Boží prozřetelnost, Proti židům,

v Stembcrger. s. 168-169, 189, 192, 193-194. 195, 198-199, 199, 199-200, 214

ČSB 1774-777, Dli 32-34, Feidmann 1991 52-75, Fuchs 1931 26-42. Hello 1938 245-25 1

Aurclius Augustinus — Říman, člověk, světec. [Výběr z díla: Dopis Nebridiovi. Dopis

Marcellinovi. Dopis o milosti Boží. O dobru manželském. O svobodném.

rozhodování. O věštění démonů. Proti Crispinovi. Proti Feiikovi. Zalm proti

donatovcům Úvodní studie (s. 9-76) a překlad Radislav Hošek. Praha, Vyšehrad 2000. 351 s.

Čtvero pojednání o křesťanském boji [O víře a vyznání víry, O křesťanském boji, O zdrženlivosti, O užitečnosti postu]. /Maurus Verzich! Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1948. 137 s. (DEK 95) ‚

Kázání O útěše nad mrtvými (1). !Jana Nechutovál, v: Jana Nechutová: Uděl a útěcha, Fleršpice, EMAN 1995, s. 89-96.

Kniha o vyučování katechumenův !Ferdinand Jokl! Praha. G. Francl 1901. 80 s. (Ježkova knihovna katechetská 9)

Modlitba vracejícího se. Olomouc, Krystal 1933. 11 s. (Soukromé tisky DEK 2)

Miluj a dělej co chceš: úvahy hledajícího srdce. [De vita christiana libri VII. — výběr 48 ze 107 kapitol] /Petr Soukup! Praha, Paulínky 2002. 230 s.

Na konci cesty stojí Bůh. !Z Vyznání v překladu M. Levého vybrali a upravili Milan Badal a Miroslav Částek! Tišnov, Sursum 1993. 12 s.

O Boží obci I.-lL !Julie NovákováJ Praha, Vyšehrad 1950. 693, 736 s. (Kozoroh 384, 385)

O městě Božím kněh dvamecítma. /František Ladislav Celakovský! 1.-V. Praha, Knížecí arcibiskupská knihtiskárna 1829-1833. 300, 291, 244, 352, 349 s.

O lži ajiné úvahy [O lži, Proti lži, O maaželskérn dobru, O svaté nevinnosti, O dobru vdovství, O trpělivosti] !Ivan Nykel/ Třebíč, Akcent 2000. 261 s.

O milosti a svobodném rozhodování. !Staiiislav Sousedík!, in: P. Horák: Svět Blaise Pascala. Praha, Vyšehrad 1985, str. 295-341.

O milosti a svobodném rozhodování. /Stanislav Sousedík! Odpověď Simplicianovi. !Ondřej Koupil, Tomáš Machulal Praha, Krystal OP 2000. 144 s. (Thesaurus 6)

O pořádku. O učiteli. !Karel Svoboda! Praha, CAVU 1942. 127 5.; 2. vyd. v: K. Svoboda 1996, op.cit. s. 16 1-249; 3. vyd. v: K. Svoboda 2000, op. cit. s. 179-278.

První traktát výkladu Janova evangelia, O Trojici [ukázky]. !Josef Novák! v: Patristická čítanka. Praha, CKCh 1983, s. 96-105, 105-l 11.

Rozhovor o blaženém životě. řJosefKratochvil! Olomouc, Matice cyrilometodějská 1931. 79 s. (Knihovna pedagogické akademie 2)

Rozhovory duše s Bohem. !A.P./ Praha, G. Francl 1935. 112 5.; 2. vyd. 1946. 125 s.

Rukověť pro Vavřince. !Jan Makovský z Makové! 1546, 1559, 1563, 1591.

Rukověť pro Vavřince. !Klement KutTner! Praha, Dědictví Sv. Prokopa 1911. 108 s. (DSP 53)

Soliloquia animae ad Deum. Norimberk 1543; !Daniel Adam z Veleslavína! Praha 1583, 1600; 2. vyd. Praha, Jan F. z Schönfeldu 1784. 138 s.

Texty z Augustinových spisů, v Henri Marrou: Svatý Augustin. !A. Z.! Rím, Křesťanská akademie 1979, s. 69-l 16.

Tractatus primus in Ioannem. De Trinitate, v Patristická čítanka. !Josef J. Novák! Praha, Ceská katolická charita v UCN 1983, s. 94-l 11.

Výklad k 1. listu Sv. Jana. !Josef J. Novák! Praha, Ceská katolická charita 1989. 95 s. (Patristická čítanka 6)

Vyznání, knih třináctero. !Jan Herčík! Praha, B. A. Credner 1858. 302 s.

Vyznání. /Václav Stoklas! Praha, V. Stoklas 1916. 282 s. ‚

Vyznání. ‚‘Mikuláš Levý! Praha, L. Kuncíř 1926. 550 s.; 2. vyd. [reprint] Praha, UCN 1990.

562 5.; 3. vyd. Praha, ENA 1992; 4. a 5. vyd. Praha Kalich 1997, 1999. 565 s. vyzna‘i 1.-II. !Antonin Bw.da, ri.aha, cdtcc npcuwc lYou. ‘tUL, LII . tE DL,)))

Amant omnes beatitudinem. !Ludvík Vrána! Archy 35 (1936) 6 s.

Blažení milosrdní (Sermo 5) Na hlubinu 4 (1929) 262.

Co je tradice (List 54) Nový život 28 (1976) 242.

 

De doctrina christiana. [2. kniha, kap. 21 a 221 /Otakar Jelínek! Universum č.30 (1999) 8-9.

 

 

De moribus ecclesiae [I. 30] Na hlubinu 10(1935)578-579.

Dominus noster Jesus Christus.[Lectio IV, V, VI, z jitřní o Zjevení Páně] /L. Vrána! Archy 62/63 (1941) 2 s.

Enarrationes in Ps. 100; 3. Na hlubinu 13(1938)352-353.

In epist. Jo. tr. III. 13. Na hlubinu 21(1947) 73.

Hlas volajícího na poušti. [z kázání] Amen 3 (1999) Č. 6, obálka.

Homilie na neděli 5., 6., 14. po svatém Duchu. !Konstantin Miklík! Obnova 2 (1938) Č. 28, 29, 37.

In Joannem VII. Na hlubinu 5 (1930) 248.

Jeden Kristus —jedna církev. (Epišt. 105) /J. Bezdíček! Museum 75 (1948) 112-114.

Kniha samomluv duše k Bohu. Kapitola l.-2. IR. Dacíkl Na hlubinu 4 (1929) 464-468.

Meditationes Na hlubinu 2 (1927) 502-503.

Modlitba hledajících Na hlubinu 8 (1933) 306.

O svaté noci. Praporec 2 (1940) Č. 1

O běhu lidského života. [Z De vita christiana] Katolický týdeník 2 (1991) Č. 37, ‘7.

O užitečnosti útrap. [Z De vita christiana] Katolický týdeník 2 (1991) Č. 34, 7.

Plnost života pohltila smrt. [Antologie textů na téma Odpuštění hříchů] Communio

5 (2001) 168-175.

Pozdě (Konfese X, 27-28) Na hlubinu 1 (1926) 336.

Ti, kdo jsou mimo, jsou našimi bratry, ať chtějí, či nechtějí. Amen 3 (1999) Č. 1, obálka.

Vědci bez Boha (Z Vyznání) Na hlubinu 4 (1929) 159.

Víra darem Boží lásky. (Serm. 131)/L. Tichý! Museum 75 (1948) 111-112.

Z knihy Péče o zemřelé. (Z kap. 2., 3., 4.) Pax 1(1926), 315-3 16.

František X. Hošek: Život a spisy sv. Aurelia Augustina, biskupa hipponského. Brno, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje 1863. 804 s. (Bibliotéka životů svatých 8)

František Doubrava: Památky svatého Aurelia Augustina, biskupa Hipponského. Životopis a spisy vybrané. Perioda I. Od r. 354 až do návratu do vlasti r. 388. První díl. Úvahy a zprávy životopisné. Spisynapsané v Kassiciaku. Praha, B. Stýblo 1893. 394 s. Druhý díl. Spisy napsané v Miláně ... [nevyšloj

Jaroslav Hruban: Estetika sv. Augustina: příspěvek ku psychologii a vývojovému významu myšlení křesťanského. Olomouc, Matice cyrilometodějská 1920. 148 s. (Knih. pedagogické akademie 11)

Oldřich Karlík: Zhoubnost lži ve světle učení sv. Augustina. Olomouc, nákl. vl. 1928. 84 s.

Louis Bertrand: Svatý Augustin. Praha, L. Kuncíř 1929. 341 s.(Vinice Páně 6)

Marie Baušová: Myšlenky svatého Augustina o dějinách, společnosti a státu ve spisu O městě Božím. Praha, L. Kuncíř 1930. (Vinice Páně 7)

Josef Hronek: Svatý Augustin. Praha, G. Francl 1930. 61 s.

Giovanni Papini: Svatý Augustin. Praha, B. Rupp 1947. 240 s. (Světla 3)

Timotheus Vodička: Svatý Augustin, učitel církve, v: Ctvero pojednání, op. cit., str. -

Milan Machovec: Svatý Augustin. Praha, Orbis 1967. 212 s. (Portréty 28)

Zdeněk Kalista: Karel IV.: jeho duchovní tvář. Praha, Vyšehrad 1971, 2. kap. Augustiniánské základy, s. 5 1-70.

Henry Marrou: Svatý Augustin. Rím, Křesťanská akademie 1979. 192 s. (Sůl země 11)

Karel Floss: Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus. Olomouc, Univerzita Palackého 1991. 139 s.

Malachy Cullen: Nepokojná srdce: Vyznání sv. Augustina v prostém podání. /P. Prokop! Praha, Rád 1992. 24 s.

Egon Bondy: Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku. Praha, Vokno 1993, s. 65-81. Henri Chadwick: Augustin, v: Zakladatelé myšlení. Praha, Svoboda 1994, s. 203-312. Goulven Madec: Aurelius Augustinus: křesťanství jako naplnění platonismu, v:

Křesťanství a filosofie: postavy latinské tradice. Prahl, Česká křesťanská akademie

1994, s. 9-26.

Lenka Karfíková: Summa similitudo principu: pravda jako vnitrobožská adekvace podle Augustinova spisu De vera religione 29, 52-39, 73, v: Veritas vincit —pravda vítězí (sborník z kolokvia UKS AV CR). Praha 1995, s. 16-35.

Karel Svoboda: Estetika svatého Augustina ajejí zdroje. Brno, Masarykova Univerzita 1996. 272 S.; 2. vyd. Praha, Karolinum 2000. 306 s.

Jostem Gaarder: Vita brevis: list Florie Aemilie Aureliovi Augustinovi. /Jarka Vrbová! Praha, Odeon 1997. 269 s.

Lenka Karfíková: Lidská mysl jako model Trojice podle Augustinova spisu De Trinitate, v: Studie z patristiky a scholastiky. Praha, Oikúmené 1997, s. 62-108.

Gisbert Kranz: Augustin: život a působení. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998. 117s.

Moudrost svatého Augustina. /David Winter, Augustin Hebelka! Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998. 48 s.

Wolfgang Göiler: Augustin a Ingrid Kaesler: Augustinova řehole, v: Günter Stemberger:

2000 let křesťanství. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999, s. 772-777. Uwe Neumann: Augustin. Praha. Volvox Globator 1999. 132 s. (Srdce a kříž 4) Miroslava Aurová: Augustinův dialog De Magistro a Soliloquia — sémantický rozbor a

interpretace. lHelena Kurzová! AVRIGA 41(1999) 99. [anotace diplomové práce] Lucie Körnerová: Přínos Aurelia Augustina do politologie. ‚‘Václav Marek! AVRIGA

41(1999) 97. [anotace diplomové práce]

I. augustiniánský týden: 19.-24.4.1999. Praha, ONYX a OSA [2000] 35 s.

Svatý Augustin včera a dnes: II. augustiniánský týden: 24.-29.4.2000. Praha, ONYX a OSA 2001. 35 s.

Jaime García: 15 dní se svatým Augustinem. llana Švancarová! Brno, Cesta 2000. 143 s. Miroslava Aurová: Augustiniana. [přehled díla s ukázkami v orig.], v: Latinitas

cbristianae fundamenta.Díl II. České Budějovice, Pedagogická fakulta MJ 2000, s. 161-266. Blanka Strašíková: Aurelius Augustin očima generace 21. století. Praha, Karolinum 2002. 54 s. R. A. Markus: Augustin, v: Filosofie pozdní antiky, red. A. H. Armstrong. Praha,

Oikúmené 2002, kap. 21-27, s. 384-469.

Lenka Karfíková: Krása jako aequilitas numerosa: číselná struktura uměleckého díla podle Augustinova spisu De musica a Bonaventurova ltineraria, v: Lenka Karfíková: Studie z patristiky a scholastiky II. Praha, Oikúmené 2003, s. 205-224

.

Pius XI.: Encyklika Ad salutem humani generis o sv. Augustinu. Život 11(1929) č. 617, s. 1-3, Č. 819,s.9-13, Č. Il/i 2, s. 8-14. [Z 20.4.1930 - k 1500. výročí smrti.]

Josef Kratochvil: Dějinný význam Sv. Augustina. CKD 71(1930) 705-713.

Giovarmi Papini: Sv. Augustin. Na hlubinu 5 (1930) 243-247.

Bohumil Spáčil: Sv. Augustin a učení o neposkvr. početí P. Marie. CKD 72(1931)1014-1016.

Placid Wenzel: Sv. Augustin — kazatel. Pax 8 (1933) 324-331.

Gonsalvus Walter: Misijní povinnost podle nauky Sv. Augustina. Přehled 6 (1935) 247-251.

Reginald Dacík: Sv. Augustin. Na hlubinu 11(1936) 305-311, 371-377.

Allřed Fuchs: Svatý Augustin. Na hlubinu 12 (1937) 418-420.

Václav Steiner: Pokyny svatého Augustina, jak vykládat Bibli. Studie č. 82 (1982) 324-327.

Karel Dolista: 1600 let od křtu Sv. Augustina. DP 36 (1987) 173-174.

Václav Steiner: Modlitba u svatého Augustina. Studie č. 114 (1987) 413-440.

Jan Pavel II.: Augustinum Hipponensem: apoštolský list k 1600. výročí obrácení svatého Augustina. Studie č. 118-119(1988)245-273.

Lenka Karfíková: Kontemplace u Augustina. Reflexe č. 7-8 (1992) 2: 1-32. Jakub S. Trojan: Pojetí moci u Augustina. Reflexe č. 7-8 (1992) 3: 1-22; znovu s názvem

Augustin, jako kapitola v: Jakub S.Trojan: Moc v dějinách. Praha, Oikúmené 1994, s. 92-111.

Hans KUng: Augustin: zakladatel veškeré západní latinské teologie. Teologický sborník

3 (1997) Č. 3, 6 1-80.

Otakar Jelínek: Svatý Augustin o astrologii. Universum č. 30 (1999) 7-9.

Jacek Salij: Rozmluva se sv. Augustinem o věčném životě. Amen 5 (2001) č. 11, 27-30.