Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řekl Bůh, řekli o Bohu, řekli k Bohu. 1.část

-t.11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem.

- Jak předrahé je Tvé milosrdenství, Bože!

- Zachovej Svou milost těm, kteří Tě znají.

- Je jen Jediný, nikdo není jako On.

- Nepodobá se tělu, vždyť žádné nemá.

- A tam pak budete sloužit božstvům, dílu lidských rukou, dřevu a kamení, která nevidí, neslyší, nejedí a nevdechují vůni.

- Byl dříve než cokoli, co sám stvořil.

- Zákon pravdy dal Bůh svému lidu skrze proroka věrnému svému domu.

- Bůh nezamění svůj Zákon za jiný, na věky věků jeho platnost trvá.

- On byl, je a bude ve Své nádheře.

- On je Jeden a není žádný druhý, aby mohl vládnout jako Jemu roven.

- Bože můj, duše kterou jsi mi dal je čistá. Ty jsi ji stvořil, ty jsi ji zformoval,

Ty jsi mi jí vdechl a Ty ji opatruješ ve mně a Ty si ji časem vezmeš ode mne, ale zase mi jí vrátíš v čase příštím.

- Požehnaný jsi Ty, Hospodine, dárce Tóry.

- To vše ti bylo dáno vidět, abys poznal, že Hospodin je Bůh, žádný ještě jiný mimo něj!

- Ty jsi byl Týž dříve, než byl stvořen svět, Ty jsi také Tentýž i po stvoření světa; Ty jsi Tentýž na tomto světě a Ty budeš Ten samý na světě budoucím.

- Je pravda, že Ty jsi první a  Ty poslední a kromě Tebe není žádného Boha!

- Abys dnes poznal a vzal si k srdci, že Hospodin, on samojediný, je Bohem nahoře v nebesích a dole na zemi, nikdo jiný, nikdo další.

- Před mou tváří neměj jiná božstva!

- Nedělej si sochy, obrazy čehokoli, co je nahoře v nebi a co je dole na zemi a ve vodě i pod zemí!

- Bůh není mužský, aby klamal a není člověk, že by litoval, že by neučinil, jak řekl,

  nestalo se tak, jak pravil.

- Blaze lidu, jemuž Hospodin je Bohem.

- Tak to řekl Hospodin:  Buď proklet muž, který by spoléhal na člověka a pokládal

   tělo za boha a odvrátil své srdce od Hospodina.“

- Děkujeme Tobě, jenž jsi Hospodin, náš Bůh a Bůh našich otců na věky věků.

- Ať je vyvýšeno a posvěceno Jeho veliké jméno ve světě, který stvořil podle své vůle.

- Tak pravil Hospodin: „Nalezli na mně vaši otcové špatnost, že se ode mne vzdálili a odešli za marností a marnosti se poddali?“

- Tvé je království a Ty navěky budeš kralovat ve slávě, neboť nemáme krále kromě Tebe.

- A když zvedáte ruce dlaněmi vzhůru, musím od vás odvracet oči, nechci Vás slyšet  ani když prodléváte v modlitbách, vždyť vaše ruce jsou plné krve.

- Což nějaký národ vyměnil svého boha? A přitom to ani není Bůh, ale můj lid, ten vyměňuje můj majestát za nic.

-  Kdo to tvořil boha a obětoval modle, která je k ničemu?

- Tak pravil Hospodin, král Izraele a jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první a já jsem poslední, kromě mne není žádný Bůh.

-  Je pravda, že Ty jsi Hospodin, Bůh náš a Bůh našich otců.

-  Otče náš, králi náš, nemáme krále kromě Tebe!

-  Jako se smiluje otec nad dětmi, tak smiluj se Hospodine nad námi a pomoz nám pro své jméno!

-  Pohleď a smiluj se co nejdříve nad Svým lidem, pro své Jméno a ve Svém nezměrném milosrdenství!

-  Otče náš, buď nám milostiv a vyslyš nás, neboť Tvé veliké jméno je vysloveno před námi, Ty činíš divy v každý čas!

-  Otče náš, Králi náš, i když jsme nejednali spravedlivě a nečinili milosrdné skutky, rozpomeň se na Smlouvu s našimi otci a na naše každodenní vyznání, které zní: "Hospodin je jediný!"

-  Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.

-  Pohleď z nebes a uvidíš, jak námi opovrhují a vysmívají se nám mezi pronárody. Mají nás za ovce vedené na porážku, k usmrcení a vyhlazení, bití a pohanění. A přesto všechno jsme nezapomněli Tvé jméno - tak Tě prosíme, nezapomeň ani Ty na nás.

-  Tak Tě prosíme, odvrať svůj hněv a smiluj se nad lidem, který Jsi v Sobě vyvolil.

-  Strážce jediného národa, strážce zbytků jediného lidu, nenech tento svatý národ zničit - ty,  kteří hlásají jedinost Tvého Jména, když říkají: "Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný." 

-  Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil svými přikázáními a nám nařídil zabývat se slovy Tóry.

-  Ty jsi učinil nebe i zemi, moře  i vše, co je v nich.

-  Buď vůle Tvá, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, že budeš pamatovat kvůli nám na smlouvu našich otců.

- Blaze nám, že my časně ráno i pozdě, večer i ráno vyznáváme dvakrát každý den: "Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný!"

Ty jsi byl Týž dříve, než byl stvořen svět, Ty jsi také Tentýž i po stvoření světa; Ty jsi Tentýž na tomto světě a Ty budeš Ten samý na světě budoucím.

-  Ty jsi Hospodin, Bůh náš, v nebi a na zemi a v nebesích nebes nejvyšších.

-  Nechť poznají a zvědí všichni obyvatelé světa, že Ty sám jsi Bohem všech království země.

-  Kdo ze všech stvoření rukou Tvých, nahoře nebo dole, by směl Tobě říci: "Co činíš?"

-  Obrať se ke Svému lidu, který hlásá Tvou svatost, ó Jediný a Nejsvětější.

-  Ať je vyvýšeno a posvěceno Jeho veliké jméno ve světě, který stvořil podle Své vůle.

-  Hrajte Hospodinu, jeho zbožní a díky vzdejte památce Jeho Svatosti, neboť jen okamžik trvá Jeho hněv, Jeho přízeň po celý život.

-  Požehnán budiž ten, jehož výrokem povstal svět, požehnán budiž!

-  Děkujte Hospodinu, vzývejte Jeho Jméno, uveďte ve známost Jeho činy mezi národy. 

-  Zpívejte Mu, hrajte, hovořte o Jeho mocných činech.

-  Neboť všichni bohové národů jsou bůžci - ale Hospodin učinil nebesa.

-  Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, neboť věčně trvá Jeho milost.

-  Ty jsi Hospodin, neodnímej Své milosrdenství ode mne!

-  Hospodinova je spása, nad Tvým lidem je Tvé požehnání.

-  Hospodin zástupů je s námi, naší pevností je Bůh Jakovův, sela!

-  Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž důvěřuje v Tebe!

-  Proto zachovávej ten příkaz a ta nařízení a ty zákony, které ti dnes přikazuji, abys je konal!

-  Poznáš, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bohem, Bohem spolehlivým, jenž těm,  kdo jej milují a zachovávají jeho příkazy, zachovává Smlouvu a milosrdenství po tisíc pokolení.

- Až budeš v ohni spalovat sochy jejich božstev, nelačni po stříbru a zlatu na nich a neber si je, ty věci jsou Hospodinu, tvému Bohu, odporné a podlehl bys nástraze. 

-  On byl, je a bude ve své nádheře.

-  On je jeden a není žádný druhý, aby mohl vládnout jako jemu rovný.

-  Pán všehomíra, jenž panoval dříve, než bylo cokoli stvořeno.

-  Když zvedáte ruce dlaněmi vzhůru, musím od vás odvracet oči, nechci vás slyšet, ani když prodléváte v modlitbě, vždyť vaše ruce jsou plné krve.

-  Nechoďte za jinými božstvy z božstev těch národů, které jsou kolem vás!

-  Zachovávejte příkazy Hospodina, svého Boha a jeho svědectví a nařízení, která ti přikázal!

-  Naše duše touží po Hospodinu, On je naše pomoc, náš štít.

-  Děkujte Mu, žehnejte Jeho Jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milost věčná, do všech pokolení trvá Jeho věrnost.

-  Hospodine, zachraň, kéž nám Král odpoví  den, kdy voláme.

-  Pokolení za pokolením chrání Tvoje činy a o Tvých skutcích vypráví.

-  Hospodin je ke všem dobrotivý, Jeho milosrdenství je nad vším, co učinil.

-  Vůli bohabojných činí, jejich volání slyší a zachrání je.

-  Hospodina budu chválit po celý svůj život, budu zpívat svému Bohu. dokud budu moci.

-  Blízko je Hospodin všem, kdo k Němu volají, všem, kdo Ho skutečně milují. 

-  Děkovat Ti bude Hospodine veškeré Tvé dílo a Tvoji zbožní Ti budou žehnat.

-  Blaze tomu, komu je Bůh Ja´akovův nápomocen, kdo vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu!

-  Příkaz lásky k Bohu nedoprovází žádné zdůvodnění a není též zesílen žádným trestem.

-  Láska k Bohu je pro člověka absolutním požadavkem.

-  Podstata víry se nenachází v tom, co od této víry člověk očekává, ale ve víře samé, víře jako takové.

- Za to, že budete poslušni oněch zákonů a budete je zachovávat a uplatňovat, zachová Hospodin, tvůj Bůh, svou Smlouvu a tobě milost, jak přísahal tvým otcům.

-  Láska k Bohu, bázeň před Bohem a služba Bohu přicházejí společně a jsou nerozlučitelné.

-  Protože  ty jsi svatý lid Hospodina, svého Boha, tebe tvůj Bůh Hospodin vybral, abys Mu byl vybraným lidem ze všech těch národů, které jsou na povrchu země.

-  Poznáš, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bohem, Bohem spolehlivým, jenž těm, kdo jej milují a zachovávají Jeho příkazy, zachovává Smlouvu a milosrdenství po tisíc pokolení.

-  Kdybys zapomněl na Hospodina, svého Boha, a odešel za jinými bohy, sloužil jim a klekal před nimi, už dnes jsem vám svědkem, že  zaniknete.

-  Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože svatý!

-  Našim prohřeškům váhu nepřikládej, neskrývej před námi svou tvář a neodvracej se od naší prosby!

-  Slyš náš hlas, Hospodine, Bože náš, ustrň se a smiluj se nad námi a přijmi v milosrdenství a zalíbení naší modlitbu, neboť Ty, vševědoucí, slyšíš modlitby a prosby.

-  Slovy spásy a slitování ušetři nás a omilostni nás a smiluj se nad námi a zachraň nás, neboť k Tobě upíráme své zraky, neboť Ty jsi Bůh, milostivý a slitující se Král.

-  Jsi skála našich životů, štít naší spásy.

-  Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Tvé jméno je Dobrotivý a Tobě se sluší děkovat.

-  Uděl mír, dobro a požehnání, vlídnost, milost a milosrdenství nám a celému Izraeli, Svému lidu.

-  Bože můj, střez můj jazyk od zlého, a mé rty před záludnými řečmi.

-  Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili, promiň nám, Králi náš, neboť jsme přestoupili, neboť Ty jsi Pane dobrý a slitovný, nanejvýš milosrdný ke všem, kteří k Tobě volají.

-  Otče náš, Králi náš, navrať nás zpět k Sobě v úplném pokání.

-  Otče náš, Králi náš, zruš záměr našich nepřátel.

-  Když budeš hlídat nepravosti, Hospodine, Pane můj, kdo obstojí? 

 

 

 

/S 75/Ch 21

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Z pramenů křesťanství